This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Further info
 

Yhteystiedot:

Timo Tarvainen, hankepäällikkö
Geologian tutkimuskeskus
PL 96
02151 Espoo
timo.tarvainen (at) gtk.fi
puh. 020 550 2399

Outi Pyy
Suomen ympäristökeskus
PL 140
00251 Helsinki
outi.pyy (at) ymparisto.fi
Puh. 020 490 123

 

VALTAKUNNALLINEN TAUSTAPITOISUUSREKISTERI

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) suunnittelevat yhteishankkeena valtakunnallista taustapitoisuusrekisteriä. Rekisterin tietoja käytettäisiin maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin, joten se palvelisi pilaantuneiden alueiden kunnostusta. Hanke kestää vuoden 2008 alusta maaliskuuhun 2009.
    
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) hyväksyttiin 1.3.2007 ja asetus tuli voimaan 1.6.2007. Tämän ns. PIMA-asetuksen mukaan maaperän puhdistustarpeen ja pilaantuneisuuden arvioinnissa on otettava huomioon mm. maaperän haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät ja ominaisuudet sekä taustapitoisuudet. Asetuksen liitteessä on esitetty haitallisille aineille kynnysarvot, joiden ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Taustapitoisuudet voivat joillakin alueilla olla myös asetuksen mainitsemia kynnysarvoja korkeampia. Tällöin arviointikynnyksenä pidetään taustapitoisuutta. Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä.

Uuden hankkeen tavoitteena on tehdä valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri, johon viranomaiset ja sopimuksen tehneet käyttäjät voivat tallettaa pistekohtaista taustapitoisuustietoa. Pistemäisistä tiedoista lasketaan alueellisia tunnuslukuja, ja rekisterin julkisen karttapohjaisen käyttöliittymän (Internet-sovelluksen) kautta voi kuka tahansa tarkastella tietyn alueen tyypillisiä taustapitoisuuksia eri maalajeissa. Rekisterin tavoitteena on sinne karttuvien taustapitoisuustietojen avulla helpottaa pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia sekä auttaa välttämään turhien selvityskulujen syntymistä.

Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri valmistui vuonna 2009. Linkki rekisteriin.

Taajamageokemia


Alueellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen nikkelipitoisuudet moreenin alle 0,06 mm:n raekokolajitteessa (väripinta) ja pääkaupunkiseudun kehyskuntien taajamageokemiallisen kartoituksen moreenipisteiden nikkelipitoisuus alle 2 mm:n raekokolajitteessa. Väripintakartan värilegenda kuvastaa koko Suomen pitoisuusjakaumaa: kaikkein suurimpia pitoisuuksia ei esiinny pääkaupunkiseudulla. Kuntarajat Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 163 [Kokoteksti].
Avaa pdf