Kaivosvesiaiheisia hankkeita

- SAM-projektin kotisivut. Hankkeen tavoitteena oli lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa erityisesti Suomessa ja pohjoisilla alueilla. http://virtual.vtt.fi/virtual/sam/index.htm

- Watersmart-projektipyrki kehittämään kaivosten vesien riskinhallintaa hankkimalla entistä tarkempaa tietoa kaivosalueiden todellisista vesimääristä sekä kehittämällä matemaattisia malleja vesitaseen ennustamiseksi. http://projects.gtk.fi/watersmart/index.html

- Closedure-projektissa (Mine Closure Technologies Resource) tuotettiin kaivosten sulkemisesta wikipohjainen tietopankki viranomaisten, konsulttien, kaivosyhtiöiden ja muiden asianosaisten avuksi. Tietopankin tavoitteena on tarjota työkalut sekä kaivosten sulkemisen suunnitteluun että niiden toteuttamiseen ja seurantaan helpottamaan oikeiden sulkemisratkaisujen valintaa ja vähentämään sulkemisen ympäristövaikutuksia. http://wiki.gtk.fi/web/mine-closedure

- Kansainvälisessä SUSMIN-projektissa kehitettiin uusia teknologioita kaivosvesien käsittelyyn ja hallintaan. Tavoitteena oli myös lisätä tietoa kaivosvesien ja kaivannaisjätteiden geokemiallisista ominaisuuksista ja pitkän aikavalin kemiallisista muutoksista ja siten kehittää ympäristöriskien hallintaa ja parantaa kaivosyhtiöiden valmiuksia haitallisten vaikutusten ennakoimiseen ja ehkäisemiseen. http://projects.gtk.fi/susmin/ 

KaiHali-projektin tavoitteena on kehittää osaamista ja liiketoimintaa kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinnan menetelmistä ja vesistöjen kunnostamisesta. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat vastaanottavien vesistöjen sietokyvyn arvioinnin kehittäminen, haittojen vähentämiseen tähtäävien menetelmien kehittäminen, kerrostuneiden vesistöjen profiilimittausten kehittäminen sekä kaivosvaikutteisten vesistöjen kunnostaminen. http://www.syke.fi/hankkeet/kaihali 

- KaiHaMe-projekti kehittää työkaluja jätteiden hyödyntämiseen ja hallintaan sekä jätteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen. Lisäksi hanke luo uudenlaisen toimintamallin rikastusprosessin ja ympäristöarvioinnin yhdistämiseksi ja optimoimiseksi. Hanke kattaa kaivoksen koko elinkaaren jätteen synnystä jätealueiden jälkihoitoon. Projektin tavoitteena on parantaa kaivannaisjätteiden hyötykäyttö- ja raaka-ainepotentiaalia, pitkäaikaisvaikutusten arviointia sekä vähentää jätteiden päästöjä. Hanke edistää kestävän kehityksen mukaista kaivostoimintaa, ja sen tarkoituksena on luoda kaivos- ja ympäristöalalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia edesauttaen uusien työpaikkojen syntymistä myös etäälle kasvukeskuksista.
 http://projects.gtk.fi/KaiHaMe/index.html

 

Kaivosvesiverkoston rahoitus

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Kaivosvesiosaamisen verkosto – KaivosVV hankkeelle rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Euroopan aluerakennerahasto

Pohjois-Savon liitto