Rahoitusmahdollisuudet

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut. www.team.finland.fi/etusivu

Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. www.rakennerahastot.fi

Interreg Pohjoinen-ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.www.interregnord.com/fi

Interreg Baltic Sea Region-ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhdennettyä alueellista kehitystä ja yhteistyötä aiempaa innovatiivisemman, helpommin lähestyttävän ja kestävämmän Itämeren alueen luomiseksi. Ohjelmalla edistetään valtioiden välistä yhteistyötä ja integraatiota alueen yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin kohdistuvien hankkeiden kautta. Ohjelmalla tuetaan myös Itämeren alueen EU-strategian toteuttamista. www.interreg-baltic.eu

Interreg Europe-ohjelma pyrkii parantamaan koheesiopolitiikkaa kokemusten vaihdolla, hyvien käytäntöjen siirrolla ja 28 EU:n alueen (sekä Norjan ja Sveitsin) yhteisaloitteilla, jotka koskevat temaattisia tavoitteita, kuten innovointia, pk-yrityksiä, vähähiilistä taloutta ja ympäristönsuojelua. www.interregeurope.eu

Pohjoinen periferia ja arktinen alue 2014–2020 -ohjelma tarkoituksena on laajentaa alueiden tulevaisuudennäkymiä konkreettisten tulosten pohjalta sekä tehdä ohjelma-alueesta ensiluokkainen kohde asumista, opiskelua, työskentelyä, matkailua ja investointeja varten. Ohjelman visiona on auttaa luomaan elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja kestäviä yhteisöjä valjastamalla innovaatiot käyttöön, parantamalla yrittäjyyden edellytyksiä sekä hyödyntämällä pohjoisen alueen ja arktisen alueen ainutlaatuisia aloitteita ja mahdollisuuksia resursseja säästävällä tavalla. www.interreg-npa.eu

TEKES Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija.www.tekes.fi

Maakuntien EU-toimistojen sivuilta löydät ajankohtaista tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja koulutuksista. Lisäksi ne edistävät alueidensa ja toimialojensa näkyvyyttä Euroopassa:

- Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto seuraa Turun ja Varsinais-Suomen kannalta merkittäviä EU-politiikan aloja, kehityslinjoja, rahoitusohjelmia ja lainsäädäntöä sekä vaikuttaa niihin tarvittaessa. Lisäksi tehtävänä on Varsinais-Suomelle tärkeiden asioiden ja osaamisen tuominen EU-instituutioiden kuten Euroopan komission ja Euroopan parlamentin sekä muiden keskeisten toimijoiden tietoisuuteen. www.turku.fi/eurooppa-toimisto

- Helsinki EU Office on Helsingin kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen toimisto Brysselissä. http://www.helsinki.eu/

- Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. www.eastnorth.fi/etusivu

- Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen ylläpitämä yhteinen aluetoimisto Brysselissä. WFEO on maakuntiensa EU- edunvalvontatoimisto, jonka toiminta aloitettiin jo Suomen liittymisvuonna 1995. Eurooppa-toimiston tehtävänä on toimia maakuntiensa parhaaksi tarjoamalla suora yhteys Brysseliin ja EU- instituutioihin. www.wfeo.fi

- Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ajaa maakunnan etua Brysselissä jo viidentoista vuoden kokemuksella. EU-toimisto toimii yhteistyössä laajan alue- ja paikallistason verkoston kanssa. www.tampere-region.eu

 

 

Kaivosvesiverkoston rahoitus

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Kaivosvesiosaamisen verkosto – KaivosVV hankkeelle rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Euroopan aluerakennerahasto

Pohjois-Savon liitto