Kaivosvesialan työkalut

- Closedure wiki on Closedure-hankkeessa (Mine Closure Technologies Resource) tuotettu kaivosten sulkemisesta wikipohjainen tietopankki viranomaisten, konsulttien, kaivosyhtiöiden ja muiden asianosaisten avuksi. Tietopankin tavoitteena on tarjota työkalut sekä kaivosten sulkemisen suunnitteluun että niiden toteuttamiseen ja seurantaan helpottamaan oikeiden sulkemisratkaisujen valintaa ja vähentämään sulkemisen ympäristövaikutuksia. http://wiki.gtk.fi/web/mine-closedure

- Pohjavesien tarkistuslista on yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille tarkoitettu työkalu pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Se koostuu hydrologisista tiedoista sekä pohjaveden virtauskuvaan ja aineiden kulkeutumiseen liittyvien tietojen hallinnasta, mallintamisesta ja seurannasta. http://www.syke.fi/pohjavesitarkistuslista

- Minera-mallin avulla voidaan arvioida kaivoskohtaisesti ilmaan, vesistöön ja maaperään päätyvien päästöjen (pöly, kaasumaiset epäpuhtaudet, haju, melu, säteily, päästöt vesistöihin) synnyttämät pitoisuudet ja niiden aiheuttamat ekologiset vaikutukset sekä vaikutukset ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Työkalu kehitettiin Geologian tutkimuskeskuksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Itä-Suomen Yliopiston yhteisprojektissa Minera. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ympäristöriskinarvioinnin menetelmiä kaivosympäristöjä varten, laatia kaivoskohteiden ympäristöriskinarviointiin käsitteellinen kokonaismalli, kehittää teknologiametallien riskinarviointia erityisesti terveysvaikutusten osalta ja parantaa kaivosalan toimintaedellytyksiä ympäristöriskinarvioinnin kehittämisen kautta. http://fi.opasnet.org/fi/Minera-hanke
 

 

Kaivosvesiverkoston rahoitus

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Kaivosvesiosaamisen verkosto – KaivosVV hankkeelle rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Euroopan aluerakennerahasto

Pohjois-Savon liitto