Hankkeen yleinen tavoite

 
TAATA-hankkeen päämääränä on taajamageologisen tiedon lisääminen ja käytön kehittäminen Tampereen seudun infrarakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ympäristönsuojelussa huomioiden alueen geologiset ominaispiirteet ja osallistujaorganisaatioiden esittämät tarpeet.

Päämäärän saavuttamiseksi Tampereen seudulle tuotetaan uutta taajamageologista tietoaineistoa. Kartoitustyössä huomioidaan alueen geologiset ominaispiirteet ja osallistujaorganisaatioiden esittämät toiveet ja näkökohdat.  Hankkeen tulokset  liitetään avoimeen Tampereen seudun GeoTIETO-informaatiojärjestelmään, jolloin geologinen tieto saadaan kaikkien vapaaseen käyttöön Internetin kautta.

Merkittävimmät tehtävät Tampereen seudulla tulevat liittymään alueelliseen maaperän rakennettavuusominaisuuksien selvittämiseen, laajan harjujakson (saumamuodostuman) rakenteen selvittämiseen sekä  kallioperätietojen kokoamiseen ja kallioperän rikkonaisuusmallin luomiseen Tampereen alueen kalliorakennushankkeiden  suunnittelua ja toteutusta varten.

TAATA-hanke on jaettu kahteen vaiheeseen, joilla kummallakin on omat konkreettiset tavoitteensa. Vaiheen II käynnistämisestä ja rahoituksesta päätetään myöhemmin.

Vaiheessa I (1.4.2007 - 31.3.2009) selvitetään aluksi alueellisia maa- ja kallioperän geologisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka oleellisesti vaikuttavat maankäytön suunnittelussa. Kartoituksella kootaan Tampereen seudun suuralueelta sekä taajamien kauko- ja vaikutusalueilta (kuva 2) maa- ja kallioperän taajamageologisia tietoja sekä niistä työstetään erilaisia alueellisia rakennettavuuskarttoja. Työtä ja havaintotiheyttä painotetaan maankäytöllisesti aktiivisille alueille. Vaiheessa I tuotetaan  1:50 000–1:20 000 mittakaavaiset rakennettavuuskartat ja alueelliset taajamageokemialliset kartat  sekä taajamien sisältä kerättävien 20 vertailunäytteen tulokset.

   
Kuva 1. TAATA-hankkeen  tutkimusaluerajaus (suorakaiteen rajaama alue). Osallistujakuntien rajat on sinisellä. Oriveden rajat ovat ennen 1.1.2007 tehtyä kuntaliitosta.
 Avaa
Kuva 2. TAATA -hankkeessa käytetty Tampereen seudun alueellinen jako: 1) Suuralue (oranssi alue); 2) Taajamien kaukoalue (sininen alue); 3) Taajamien vaikutusalue (vihreä alue); 4) taajama-alueet (tummat alueet vihreällä alueella). Taajamageologisen kartoituksen havaintotiheys ja tuloskarttojen mittakaava vaihtelevat alueittain. 
  Avaa