Taustatietoja ja aineistoja

Etelä-Savon Poski -projekti

Etelä-Savon maakunnan alueen maa-aines- ja pohjavesivaroja on aiemmin selvitetty vuosina 2004-2006 POSKI –projektissa, jonka tuloksena saatiin noin 100 yhteensovittamisaluetta maa-ainesten käytön ja pohjavesien suojelun välille. Projektin tulokset on julkaistu kahdessa eri GTK:n laatimassa raportissa:

Geologian tutkimuskeskus 2005. Maa-ainesinventoinnit Etelä-Savon maakunnan alueella vuonna 2004. Aineistojen yhteensovittaminen. Tutkimusraportti no 5/2005. Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ympäristökeskus.

Geologian tutkimuskeskus 2006. Maa-ainesinventoinnit Etelä-Savon maakunnan alueella vuonna 2005. Aineistojen yhteensovittaminen. Tutkimusraportti no 7/2006. Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ympäristökeskus.

Etelä-Savon Poski –projektista on laadittu vuonna 2010 Etelä-Savon ELY –keskuksessa loppuraportti, jossa yhteensovittamisalueet on edelleen esitelty: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavonELY/Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/29122010_POSKI_loppuraportti_Sivut1-83.pdf
 

Etelä-Savon maakuntakaava

Maa-ainesten ottoalueita ja pohjavesialueita on lainsäädäntöön perustuen merkitty myös Etelä-Savon maakuntakaavaan, jota on vielä täydennetty julkaisussa: http://www.esavo.fi/media/Seurantaraportti_2011_taitettu.pdf. Maa-ainesmuodostumien geologista arvoa on lisäksi tutkittu valtakunnallisesti arvokkaiden harju-, moreeni- ja kallioalueiden inventointien yhteydessä. Maakuntakaavaan on merkitty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat harjualueet.

Etelä-Savon maakuntakaavatyöhön liittyvä taustaselvityksessä käsitellään myös maa-aines ja pohjavesiasioita: http://www.esavo.fi/media/taustaselvitys.pdf
 

Luonto- ja maisemaselvitykset

Luonnon monimuotoisuus, jota kutsutaan myös biodiversiteetiksi tai biologiseksi monimuotoisuudeksi, pyritään säilyttämään ja sen väheneminen pysäyttämään sekä suojelemalla luonnon monimuotoisuutta että käyttämällä sitä kestävästi. Luontoselvityksessä selvitetään ainoastaan niitä luonnonoloja, jotka ovat hankkeen tai kaavan ennakoitujen vaikutusten kannalta oleellisia ja joihin vaikutusten oletetaan kohdistuvan (Söderman, 2003).

Luonto- ja maisemaselvityksistä sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä on kirjoitettu laajasti oppaassa: Söderman, Tarja. 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen Ympäristökeskus. Opas löytyy internetistä osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10038
 

Kitti-palvelu

Geologian tutkimuskeskus ylläpitää internetissä Kitti –palvelua, jossa on näkyvissä maa-aineslain mukaiset lupa- ja seurantatiedot sekä GTK:n maa-ainesrekisterin tiedot. Palvelun avulla selviää maa-ainesmuodostumien jäljellä olevat ainesmäärät. Lisäksi palvelussa esitetään erilaisia ottoa rajoittavia kartta-aineistoja, kuten luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet. Kitti –palveluun voi mennä geo.fi -portaalista: http://www.geo.fi