Luonto- ja maisemaselvitykset


Luonnon monimuotoisuus, jota kutsutaan myös biodiversiteetiksi tai biologiseksi monimuotoisuudeksi, pyritään säilyttämään ja sen väheneminen pysäyttämään sekä suojelemalla luonnon monimuotoisuutta että käyttämällä sitä kestävästi. Luontoselvityksessä selvitetään ainoastaan niitä luonnonoloja, jotka ovat hankkeen tai kaavan ennakoitujen vaikutusten kannalta oleellisia ja joihin vaikutusten oletetaan kohdistuvan (Söderman, Tarja. 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen Ympäristökeskus). Projektiin liittyvät, yleisellä tasolla olevat luonto- ja maisemaselvitykset tehdään lähinnä sellaisilla kohteilla, joita tullaan esittämään mahdollisiksi kiviainestenottoalueiksi.