Tutkimusmenetelmät

KIVIAINESMUODOSTUMIEN TUTKIMUSMENETELMÄT

Aiemmin toteutetun Poski-projektin yhteensovittamisten tuloksena Etelä-Savoon rajattiin alustavasti noin sata maa-ainestenottoon potentiaalista aluetta. Näitä ja mahdollisia uusia alueita tutkitaan tässä projektissa tarkemmin monipuolisesti eri maaperätutkimusmenetelmin. Alueilla tehdään mm. maastokartoitusta, geofysikaalisia mittauksia luotauksin, maapeitteen kerrospaksuuden ja –järjestyksen määrittämiseksi kairauksia, sekä pohjaveden laadun ja pinnan havainnointia varten havaintoputkien asennusta. Maastokartoitus ja geofysikaaliset tutkimukset ovat lähes maanpintaa rikkomattomia, joten niistä ei jää maastoon pysyviä vaurioita tai kulumisen merkkejä. Kairauksissa sen sijaan joudutaan maastossa kulkemaan konevoimin sekä rikkomaan pienialaisesti kairauspaikan maan pintaa. Kulkureitteinä pyritään kuitenkin käyttämään olemassa olevia reittejä ja kaikenlaisia puustovaurioita pyritään välttämään. Kairauksia ja seismisiä luotauksia varten pyydetään maanomistajalta erillinen tutkimuslupa.