Painovoimamittaus

Gravimetrisessä- eli painovoimamittauksessa mitataan maan painovoimakenttää Gravimetrillä, joka muistuttaa ulkonäöltään suorakulmaista ämpäriä. Yksinkertaistettuna laiteen sisällä on erittäin herkkä jousi, jonka päässä on pieni massa. Kun painovoima kasvaa, myös jousen venymä kasvaa, jolloin jousen venymää mittaamalla voidaan havainnoida maan painovoimakentän arvoja. Mitattuun painovoima-arvoon vaikuttaa monen muun tekijän ohella myös maankamaran massa, eli alla olevin maa- ja kivilajien tiheys ja rakenne.

Tiheämmät, eli "painavammat" kivet aiheuttavat suurempia painovoima-arvoja kuin tiheydeltään pienemmät "kevyemmät" kivet. Myös havaintopisteen korkeus vaikuttaa mitattuun painovoima-arvoon voimakkaasti, minkä vuoksi pisteiden korkeus mitataan tarkkuus-GPS laitteella tai letkuvaa’alla, joilla pisteiden korkeudet saadaan määritettyä parin senttimetrin tarkkuudella. Maastossa mitattu painovoima-arvo ei sinällään kerro vielä mitään alueen geologiasta. Ennen tulosten geologista tulkintaa, geofyysikot joutuvat tekemään aineistolle useita korjauksia, joilla saadaan poistetttua aineistosta muut kuin kallioperän aiheuttamat vaikutukset painovoima-arvoihin.