Hanke 

Esite hankkeesta arrow tässä.

Arseeni (As) on luonnon alkuaine, jota esiintyy kallio- ja maaperässä. Aikaisemmassa EU-hankkeessa RAMAS-hanke Pirkanmaan alueella todettiin, että arseeni voi kulkeutua luontaisesti pohjaveteen.

Runsaasti arseenia sisältävän juomaveden pitkäaikainen käyttö on kansainvälisten tutkimusten perusteella terveydelle haitallista.

Korkeat arseenipitoisuudet luonnossa ovat usein seurausta ihmisen toiminnasta. Pirkanmaan keski- ja eteläosissa sekä Hämeessä on kuitenkin paikoin luontaisesti korkeita arseenipitoisuuksia sekä kallioperässä että moreenissa. Näillä alueilla terveysriski jää vähäiseksi, ellei luonnon tasapainoa häiritä ihmisen toimilla. Mikäli maankäyttöön liittyy suuria maansiirto- tai louhintatöitä, arseenipitoisuus tulee ottaa huomioon, ettei arseenia pääse liukenemaan ja kulkeutumaan pohja- tai pintavesiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan alueiden käytön suunnittelun yksi tavoite on edistää turvallisen ja terveellisen elin- ja toimintaympäristön luomista. Luontaisesti suurien arseenipitoisuuksien alueet ja niillä toimiminen voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa ja kunnan rakennusjärjestyksessä.

Ohjeistus luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien huomioimiseen ympäristölupaprosesseissa kuitenkin puuttuu.

ASROCKS-hankkeessa tarkoituksena on kartoittaa arseenin aiheuttamaa ympäristöriskiä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella sijaitsevilla kivi- ja maa-ainestuotantopaikoilla sekä rakennuskohteilla.

Kootun aineiston ja analyysien perusteella arvioidaan arseenin kulkeutumista pohja- ja pintavesiin ja laaditaan ohjeistusta arseeniriskin huomioimiseen ympäristölupaprosesseissa erityisesti kiviainestuotannon näkökulmasta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kivi- ja maa-ainestuottajien kanssa sekä kuntien ja ELY-keskusten viranomaisten kanssa.