Ympäristötutkimusten tulosten tulkinta

Viranomaisen tulee varmistaa, että ympäristöluvassa määrätty tarkkailuvelvoite toteutuu, ja tarkistaa tarkkailussa saadut tulokset. Verrattaessa tutkimusten tuloksia luvassa asetettuihin toimenpiderajaa ilmaiseviin ympäristön arseenipitoisuuksiin on otettava huomioon näytteiden edustavuus. Olennaisia tietoja ovat tällöin näytteiden lukumäärä, näytteenottoajankohta (vuodenaika), näytepisteiden sijainti sekä se, miten pitkää ajanjaksoa näytteet edustavat. Tiettynä hetkenä otettua yksittäistä näytettä ei voi pitää edustavana.

Ympäristöluvassa tarkkailua koskevien määräysten on syytä olla sellaisia, että niitä voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli tarkkailun tulokset eivät vastaa aiemmin arvioitua ympäristökuormitusta tai -vaikutusta eli ympäristöstä mitatut pitoisuudet osoittavat, ettei toiminnasta ole aiheutunut päästöjä ympäristöön. Tällöin tarkkailua voidaan harventaa tai luopua siitä kokonaan. Esimerkiksi pintavesien tarkkailua on turha jatkaa, jos toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja vesien arseenipitoisuudet pysyvät useita vuosia riittävän alhaisina. Vastaavasti tutkimustulosten osoittaessa merkittäviä ympäristöpitoisuuksien kasvua tai ympäristövaikutuksia, viranomaisen tulisi edellyttää toimenpiteitä päästöjen tai vaikutusten rajoittamiseksi tai ohjata toiminnanharjoittaja varmistamaan tulokset lisätutkimuksin.