Riskinarvioinnin menetelmät

Arseenin kulkeutumis- ja altistumistilanteita voidaan selvittää jo ennen toiminnan aloittamista. Jo alkutilan tutkimuksissa tulisi selvittää kartta- ja maastotutkimusten avulla vesien kulkeutumista suunnitellulla kohteella ja sen lähiympäristössä. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen arvioida myös pölyn mukana ilmassa kulkeutuvaa arseenia. Arvioitaessa kulkeutumista on otettava huomioon mm. seuraavat kohdekohtaiset tekijät:

  • alueen maa- ja kiviaineksessa olevan arseenin liukoisuus
  • maaston muodot
  • pH-olosuhteet
  • maaperän huokoisuus ja kallioperän rakoilu.

 Pintavedet

 Maaperä ja pohjavesi

 Pöly