Vesien hallinta ja pölyämisen vähentäminen

Teknisiä toimenpiteitä haitallisten aineiden kulkeutumisen rajoittamiseksi on selvitetty mm. kiviainestuotantoalueiden parasta käyttökelpoista tekniikkaa määriteltäessä (BAT). Pölypäästöjä ja niiden ehkäisemistä selvitettiin yksityiskohtaisesti ja pinta- ja pohjavesikuormitusta yleispiirteisemmin. Nämä yleiset ohjeet haittojen rajoittamiseksi soveltuvat osin myös niille rakentamiskohteille, joissa louhitaan ja murskataan kiviainesta.

Vesien hallinnan suunnittelu on tärkeää kalliokiviainesten ottamisalueilla, joilla kallioperässä on arvioitu esiintyvän paljon arseenia. Suunnittelussa on otettava huomioon, että

  • vedet johdetaan haluttuun suuntaan louhoksen pohjan muotoilun avulla
  • suuria hulevesimäärien vaihteluita tasataan tarpeen mukaan laskeutusaltailla, jotka toimivat kiintoaineksen kerääjinä
  • varmistetaan laskeutusaltaan oikea mitoitus
  • varmistetaan laskeutusaltaaseen kertyneen lietteen turvallinen käsittelytapa, mm. mittaamalla sen arseenipitoisuus.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa. Suomen ympäristö 25/2010.

Toivonen, Matti. 2010. Kiviainestuotannon pölypäästöt. Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. 138 s.

Hasari, Miikka. 2009. Maa-ainesten oton vaikutukset pintavesiin. Tampereen ammattikorkeakoulu. Työharjoitteluna tehty selvitys NCC Roads Oy:lle. Infra ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen ohjaus. 68 s.