Kiviainesten otto arseenialueilla - Opas kiviainesten tuottajille, maarakentajille ja viranomaisille

Kiviainestuottajalla tarkoitetaan tässä oppaassa kallion-, hiekan- tai soranottoalueilla toimintaa harjoittavia. Maarakentamisessa opasta voidaan soveltaa otettaessa, käsiteltäessä ja sijoitettaessa kiviaineksia rakennuskohteella. Viranomaisista oppaasta hyötyvät erityisesti ne, joiden tehtävänä on edistää haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyä ja vähentämistä mm. maa-aineslain, ympäristönsuojelulain tai maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamana.

Nämä suositukset eivät ole viranomaistoimintaa sitovia, vaan ne tukevat ja täydentävät aikaisempaa ohjeistusta. Oppaan ovat laatineet ASROCKS-tutkijat yhdessä tutkimusalueella toimivien kuntien, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten viranomaisten sekä toiminnanharjoittajien ja konsulttiyritysten kanssa. Tutkimusalueena oli maaperän geokemiallisten kartoitusten tulosten perusteella rajattu Etelä-Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen arseeniprovinssi. Suosituksia voidaan soveltaa myös muilla tunnetuilla arseenialueilla.

Suositusten taustaksi on koottu tietoa arseenin ominaisuuksista (osa 1), esiintymisestä (osa 1) ja terveys- ja ympäristövaikutuksista (osa 2). Kiviainestuottajia ja maarakentajia koskevat velvoitteet ja nykykäytännöt kuvataan yleispiirteisesti (osa 3).

Suositukset tutkimuksista arseenipitoisuuksien ja riskien selvittämiseksi on koottu osiin 4 ja 5. Suositukset tutkimusten suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta perustuvat pääosin ASROCKS-hankkeen tutkimustuloksiin. Hankkeen tutkimustuloksia on koottu tietolaatikoihin.

Osassa 5 esitetään esimerkinomaisesti, miten arseenipitoisilla alueilla voi arvioida toiminnasta aiheutuvaa kuormitusta ja riskejä. Lisäksi annetaan suosituksia siitä, miten ympäristötutkimusten tuloksia tulisi tulkita (osa 6) sekä mitä keinoja on olemassa ympäristökuormituksen rajoittamiseksi (osat 3 ja 7).