Eri tekniikoiden käyttökelpoisuudesta

Taulukkoon 12 on koottu tietoa arseenin pitoisuuden, olomuodon ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta eri käsittelytekniikoiden käyttökelpoisuuteen. Hyvin monet tekijät voivat vaikuttaa siihen, miten hyvin tietyllä menetelmällä saadaan poistettua arseeni vedestä. Kiinteän aineksen käsittelyyn löytyy vähemmän herkkiä käsittelytekniikoita. Arseenin olomuodon on arvioitu vaikuttavan puhdistustulokseen lähes kaikissa tekniikoissa. Runsaasti ulkopuolista energiaa vaativissa tekniikoissa kemiallinen olomuoto ei ole tärkeä tekijä. Ympäristötekijöistä runsas orgaanisen aineksen osuus vaikeuttaa monien käsittelytekniikoiden käyttöä. Mikrobiologisella käsittelyllä voidaan tukea muita käsittelymenetelmiä, mm. hapettaa arseenia kolmenarvoisesta viidenarvoiseksi.

Taulukko 12. Arseenin pitoisuuden, olomuodon ja ympäristötekijöiden vaikutus arvioitavan käsittelyn käyttökelpoisuuteen. X = on vaikutusta. Lisätietoa: Lehtinen & Sorvari. 2006. Arseenista aiheutuvien riskien hallinta Pirkanmaalla. Esiselvitys ohjauskeinoista ja teknisistä menetelmistä riskien vähentämiseksi. RAMAS raportit 3. GTK. Espoo 2006.

Käsittelytekniikka
 
Korkea arseenin lähtöpitoisuus
 
Arseenin kemiallinen muoto
 
pH
 
Muita käyttökelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä
 
Vedet        
Saostus
 
 X
 
 X - muut yhdisteet vedessä 
- saostuskemikaali
- saostuskemikaalin annostus
- puhdistustavoite
- muodostuvan lietteen käsittely
 
Kalvosuodatus
 
X
 
 X - kiintoaineen määrä, kiintoaineen suuri molekyylipaino 
- liuenneet epäpuhtaudet
- orgaaniset yhdisteet ja kolloidit
- lämpötila
- kalvotyyppi
- alkuperäinen jäteveden virta
- jäännösveden virta 
 
Adsorptio
 
X
 
 X   X - veden virtausnopeus suodattimen läpi
- pH
- suodattimen tukkeutuminen
- haitta-aineiden konsentraatio
- suodatinmassan ominaisuudet
 
Ioninvaihto
 
X
 
 X
 
  X - kilpailevat ionit 
- orgaaninen aines
- kolmenarvoisen arseenin pitoisuus
- puhdistuksen mittakaava
- Ioninvaihtomassan uusiutuminen (regeneration)
- sulfaattipitoisuus 
 

Reaktiivinen seinämä maassa
 

 

   X   - kallioperän ruhjeet
- pohjavesiesiintymän ja haitta-ainekerrostuman syvyys
- suuri hydraulinen johtavuus muodostumassa
- muodostuman kerrostuneisuus
- seinämän tukkeutuminen
- seinämän suuruus ja syvyys
 
Maaperä        


Kiinteytys / Stabilointi 

   X  X · redox-potentiaali (hapetus-pelkistysolot)

· orgaanisen aineksen pitoisuus (vaikeuttaa)

· raekooltaan hienoin aines

· sidosaine ja muut prosessissa käytetyt aineet sekä esikäsittely

Maan pesu
 

 

     X · maaperän homogeenisuus ja vesipitoisuus

· muut haitta-aineet

· lämpötila ja

· raekokojakauma

Maan huuhtelu in situ
 

 

 X  X   · muut haitta-aineet

· maaperän ominaisuudet

· sadanta ja lämpötila

· huuhteluaineen uudelleenkäyttö

· haitta-aineiden kierrätysmahdollisuudet

  Takaisin