Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset

Viranomaisen on myönnettävä toiminnalle ympäristölupa, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa säädetään niistä tapauksista, jolloin lupaa ei voida myöntää. Ensisijaisesti toiminta pyritään aina saamaan lupamääräyksin sellaiseksi, että se voidaan sallia. Vasta silloin, jos lupamääräyksinkään toimintaa ei saada lainsäädännön vaatimuksia vastaaviksi, voidaan joutua päätymään lupahakemuksen hylkäämiseen. Jo hanketta suunniteltaessa toiminnanharjoittajan tulisi yhdessä lupaviranomaisen kanssa varmistaa, että toiminta ei aiheuta mm.

  • pohjaveden tai maaperän pilaantumista tai sen vaaraa
  • terveyshaittaa
  • haittaa luonnonsuojelulain mukaisen Natura 2000 -alueen tai muille luonnonsuojelualueiden luontoarvoille.

Suomessa arseeni on luokiteltu ns. vaarallisten aineiden asetuksen liitteessä 1 E vaaralliseksi aineeksi, jota ei saa päästää suoraan tai välillisesti pohjaveteen (2006/1022 ). Kielto ei kuitenkaan koske aineen tai aineryhmään kuuluvan aineen vähäisen määrän päästämistä pohjaveteen, jos päästöstä ei aiheudu pohjaveden laadun heikkenemistä tai sen vaaraa nyt tai tulevaisuudessa. Päästön aiheuttajan on tarvittaessa osoitettava valvontaviranomaiselle niiden haitattomuus.

  Takaisin