Kivilajin merkitys

Arseenin esiintyminen eri kivilajeissa vaihtelee. Taulukkoon 1 on koottu tilastotietoa GTK:n litogeokemian tietokannasta eri kivilajia edustavien näytteiden arseenipitoisuuksista.

Taulukko 1. Taulukon arseeniprovinsseittain koottu aineisto koostuu niistä kivilajinäytteistä, joiden arseenipitoisuus ylittää kyseiselle arseeniprovinssille lasketun moreeninäytteiden arseenipitoisuuden SSTP-arvon (SSTP = suurin suositeltu taustapitoisuusarvo). Taulukossa esitetään kunkin arseeniprovinssin moreenin arseenipitoisuuden SSTP-arvo, tämän SSTP-arvon ylittäneiden näytteiden näytemäärä sekä näiden näytteiden kivilajit, arseenipitoisuuden mediaaniarvo ja maksimiarvo. Lähde: litogeokemian tietokanta, GTK 2014.

  Arseeniprovinssi 1
  SSTP-arvon 9 mg/kg ylittävät pitoisuudet
Kivilaji Näytemäärä Median mg/kg Maximum mg/kg
Kiilleliuske, grauvakkaliuske 11 16 333
Vulkaaninen kiillegneissi, emäksinen vulkaniitti, emäksinen/intermediäärinen vulkaniitti/juoni, emäksinen tuffi 17 22 301
Pegmatiitti 3 10,1 14,6
Dioriitti, graniitti, granodioriitti, kvartsidioriitti 22 13,7 270
Sarvivälkegneissi, kiillegneissi-migmatiitti, amfiboliitti 32 21,4 393
  Arseeniprovinssi 2
  SSTP-arvon 9 mg/kg ylittävät pitoisuudet
Kivilaji Näytemäärä Median mg/kg Maximum mg/kg
Kiilleliuske, grauvakka 3 29,8 37,2
Emäksinen vulkaniitti 2 83,9 (ka) 139,0
Pegmatiittigraniitti 1   13,0
Ultramafiitti 1   15,4
Kiilleliuske 1   19,6
  Arseeniprovinssi 3
  SSTP-arvon 16 mg/kg ylittävät pitoisuudet
Kivilaji Näytemäärä Median mg/kg Maximum mg/kg
Rautamuodostuma 1   75,9
Emäksinen vulkaniitti, ultraemäksinen vulkaniitti 4 26,8 31,2
  Arseeniprovinssi 4
  SSTP-arvon 26 mg/kg ylittävät pitoisuudet
Kivilaji Näytemäärä Median mg/kg Maximum mg/kg
Intermediäärinen vulkaniitti, amfiboliittii, kiillegneissi 3 34,9 80,1
Intermediäärinen tuffi, emäksinen vulkaniitti 2 33,5 39,1
  Arseeniprovinssien ulkopuolinen alue
  kynnysarvon 5 mg/kg ylittävät pitoisuudet
  Näytemäärä Median mg/kg Maximum mg/kg
46 eri kivilajia  132 10,0 729

 

 
info

ASROCKS tietolaatikko 1

ASROCKS-hankkeen tuloksia eri kivilajien arseenipitoisuuksista

ASROCKS-hankkeen aikana otetut kivinäytteet ryhmiteltiin kentällä määritetyn kivilajin perusteella. Tutkimusalueen kivilajeista graniitti, granodioriitti ja tonaliitti ovat niin sanottuja inerttejä kivilajeja. Muutamat ASROCKSin näytteet sisälsivät useaa eri kivilajia. Nämä niin sanotut seoskivilajinäytteet jätettiin pois tilastollisesta tarkastelusta. ASROCKS-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin löytämään mahdollisimman suuria arseenipitoisuuksia. Myös tätä tarkoitusta varten valitut juonikivinäytteet ja kiisupitoiset näytteet jätettiin pois tilastollisesta tarkastelusta.

ASROCKS-hankkeen kivilajien tai kivilajiryhmien arseenipitoisuuden mediaaniarvot ja suurimmat arseenipitoisuudet on esitetty taulukossa AS1-1 (= ASROCKS-hankkeen tulostaulukko 1). Kuvassa AS1-1 on edelleen havainnollistettu pitoisuuksien tilastollista jakaumaa ja kuvassa AS1-2 esitetään heikkouuttoon liukoisen arseenin suhde kokonaispitoisuuksiin kivilajiryhmittäin. 

 
Kivilaji(ryhmä) Näytemäärä Mediaani Maksimi
    mg/kg mg/kg
Graniitti 9 6.83 19.2
Granodioriitti 34 12.7 57
Tonaliitti 2 12.3 17.7
Felsinen (hapan) vulkaaninen kivi 8 21.6 118
Intermediäärinen vulkaaninen kivi 20 10.5 33.1
Mafinen (emäksinen) vulkaaninen kivi 15 11.5 131
Kiillegneissi 13 5.71 149
Gabro 17 167 1090
Kvartsidioriitti 12 6.62 20.9
Amfiboliitti 5 6.03 15.2

 

Taulukko AS1-1. ASROCKS-hankkeen aikana otettujen kivinäytteiden arseenipitoisuuden mediaani- ja maksimiarvot kivilajiryhmittäin.


Kuva AS1-1. ASROCKS-hankkeen kivinäytteiden arseenipitoisuuksien (kuningasvesiuutto, AR) tilastollinen jakauma (25. ja 75. prosenttipiste, minimi ja maksimi) kivilajiryhmittäin. Gabronäytteiden suurimpia pitoisuuksia ei ole esitetty (maksimi 1 090 mg/kg). Paksut viivat kuvaavat mediaaniarvoja. Poikkeuksellisen suuret arvot on esitetty symboleilla (*, °).

Kuva AS1-2. ASROCKS-hankkeen kivinäytteiden ammoniumasetaatti-EDTA-liukoisen (AA) arseenin suhde kuningasvesiliukoiseen (AR) arseeniin (25. ja 75. prosenttipiste, minimi ja maksimi) kivilajiryhmittäin jaoteltuna. Paksut viivat kuvaavat mediaaniarvoja. Poikkeuksellisen suuret arvot on esitetty symboleilla (*, °).

  Takaisin