Rakennusjärjestys

Kuntaliiton oppaassa rakennusjärjestyksen laatimiseen (2012) annetaan esimerkkejä rakennusjärjestyksen määräyksistä alueilla, joilla on erityisiä maankäytön ja rakentamisen rajoituksia. Tällaisia ovat mm. pilaantuneet maa-alueet ja alueet, joilla on todennäköistä, että porakaivovesien arseenipitoisuudet ylittävät talousveden laatunormin:

  • Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tarvittaessa selvitettävä rakennuspaikan maaperän mahdollinen pilaantuneisuus. Tehty selvitys ja selvitys niistä toimenpiteistä, joihin on tarpeen ryhtyä pilaantuneisuuden johdosta, tulee liittää rakennuslupa-asiakirjoihin.
  • Liitteissä esitetyillä, korkeita arseenipitoisuuksia sisältävillä alueilla porakaivovesien arseenipitoisuuksien laatunormin ylittymisriski on suuri. Näillä alueilla rakennuspaikan vesihuolto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle.

Polku oppaaseen rakennusjärjestyksen laatimisesta verkkosivuilla: http://shop.kunnat.net/ Etusivu> Tuotteet ja tietopankki> Verkkokauppa> E-Julkaisut> Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Asuinkiinteistöllä pilaantuneena pidetään yleensä sellaista maaperää, jonka arseenipitoisuus ylittää 50 mg/kg. Teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena käytetyllä kiinteistöllä pilaantuneisuuden ohjearvo on 100 mg/kg. Näin suuret luontaiset arseenipitoisuudet maaperässä ovat hyvin harvinaisia.

 
info

ASROCKS tietolaatikko 4

Pirkkalan rakentamiskohteen arseenipitoisuuksista ja määräyksistä

ASROCKS-hankkeessa tutkitussa rakentamiskohteessa Pirkkalassa maaperän arseenipitoisuuksia selvitettiin usealla eri menetelmällä otetuista näytteistä. Arseenin kokonaispitoisuuden mediaani vaihteli välillä 48 ja 76 mg/kg näytteenottotavan mukaan.

Kohteessa on edellytetty jo asemakaavaa laadittaessa sellaisia toimia, joilla hallittaisiin mahdolliset terveys- ja ympäristöhaitat, kuten arseenin esiintymisen huomioon ottava maanrakennustyöselitys ja suunnitelma maa-aineksen ja louhitun kiviaineksen sijoittamisesta ja seurannasta. Suunnitelmista on pyydetty ELY-keskuksen lausunto. Pirkanmaan ELY-keskuksessa periaatteena on ollut ohjata taustapitoisuutta suurempia arseenipitoisuuksia sisältävät maa-ainekset sille kiinteistölle, josta ne ovat peräisin. Ylijäämämassoille etsitään kuhunkin tilanteeseen sopiva sijoituspaikka.

 

  Takaisin