Edustava näytteenotto

Arseenin ja muiden haitallisten alkuaineiden analysointia varten otettavien geokemiallisten näytteiden päätavoite on edustaa tutkimuskohdetta ja tutkittavaa näytemateriaalia mahdollisimman luotettavasti. Näytteenoton osuus kohdetutkimusten kokonaisepävarmuudesta on usein merkittävä, ja tästä syystä sen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luotettava ja edustava näytteenotto perustuu aina hyvään näytteenottosuunnitelmaan.

 
info

ASROCKS tietolaatikko 6

ASROCKS-hankkeessa otettiin geokemiallisia näytteitä kallioperästä, kalliokiviainestuotteista, maaperästä, humuksesta, purosedimenteistä, pintavedestä, vajovedestä ja pohjavedestä. Näytteenotossa käytettiin pääosin geokemiallisten kartoitusten hyväksi todettuja menetelmiä ja lisäksi vertailtiin erilaisia näytteenottomenetelmiä. Saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta laadittiin tekninen näytteenotto-ohje 'Näytteiden otto geokemiallisia analyysejä ja liukoisuustestejä varten kalliokiviainesten sekä soran ja hiekan tuotantoalueilla ja rakennuskohteissa luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla'.

 

 Yleisiä suosituksia

 Näytteenottosuunnitelma ja laadunvarmistus

 Kallioperänäytteet

 Kiviainestuotenäytteet

 Humusnäytteet

 Pinta- ja pohjamaanäytteet

 Vesinäytteet