Talousvesi

Ihmisten terveysvaikutusten kannalta juomavetenä käytettävä talousvesi on usein olennaisin altistusreitti. Terveysperusteinen talousveden laatuvaatimus arseenipitoisuudelle on alle 10 µg As/l.

 

Juomaveden ja talousveden laatuvaatimuksista

Euroopassa talousveden laadun valvontaa on kehitetty erityisesti juomavesidirektiivin mukaisesti. Suomessa yksittäisten kaivojen juomaveden laadusta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä pienten yksiköiden vedenlaatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (Valtioneuvoston asetus, VNa 401/2001).

Terveydensuojelulaissa määritellään talousvesi, jota laatuvaatimukset koskevat. Talousvettä käytetään juomavetenä, elintarvikkeiden tuotannossa tai ruoan valmistuksessa. Talousvetenä ei pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan peseytymiseen, pyykinpesuun, siivoukseen, saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Jos talousveden (ml. talousvedenottoon käytetty kaivovesi) arseenipitoisuus ylittää laatuvaatimuksen raja-arvon ja talousvedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä veden toimittajan kanssa selvitettävä terveyshaitan syy, määrättävä veden toimittaja pikaisesti korjaamaan tilanne ja annettava veden käyttäjille tarpeelliset ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen alkutuotannossa (ml. maitotilat) käytettävän veden laatuvaatimuksista vuonna 2006 (MMM 134/2006, 15 §). Pesuvesien on täytettävä yksittäiselle talousvesikaivolle asetetut laatuvaatimukset (STM:n asetus 401/2001). Arseenille sovelletaan kuitenkin poikkeusta koskien juuri pesuvesiä eli raja-arvoa 20 µg As/l.

Juomavesidirektiivi: Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3. päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta.

 

  Takaisin