Suurimmat suositellut taustapitoisuudet (SSTP)

Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämässä taustapitoisuusrekisterissä taustapitoisuuden viitearvoksi on laskettu suurin suositeltu taustapitoisuusarvo eli SSTP-arvo, jota voidaan käyttää alueellisen taustapitoisuuden vertailuarvona. SSTP-arvo maaperälle lasketaan kaavalla:

SSTP = P75 + 1,5 x (P75 – P25)

missä

P75 on arseenin pitoisuusjakauman 75. prosenttipiste (eli 75. persentiili) ja
P25 on arseenin pitoisuusjakauman 25. prosenttipiste (eli 25. persentiili)

SSTP-arvo voidaan laskea luotettavasti jos näytteitä on vähintään 30 kappaletta.

Jos laskennallinen SSTP-arvo on suurempi kuin suurin mitattu arseenipitoisuus, SSTP-arvona käytetään suurinta mitattua arvoa.

Maaperälle yleisesti käytetyn SSTP-arvon laskentaperiaatteita voidaan soveltaa myös purovesille ja purosedimenteille. Oheiseen taulukkoon 8 on laskettu purovesien ja purosedimenttien SSTP-arvoja arseeniprovinsseille ja niiden ulkopuolelle.

Taulukko 8. Purovesien ja – sedimenttien SSTP-arvoja arseeniprovinsseille ja niiden ulkopuoliselle alueelle Suomessa. Puroveden arseenipitoisuus on mitattu suodatetuista näytteistä.

A Purovedet

Purovesi As µg/l As
provinssi 1
As
provinssi 2
As
provinssi 3
As
provinssi 4
Provinssien ulkopuolella
Näytemäärä 350 19 17 21 744
SSTP 2,006 0,706 2,54 1,65 0,751

B Purosedimentit

Purosedimentit  As mg/kg As
provinssi 1
As
provinssi 2
As
provinssi 3
As
provinssi 4
Provinssien ulkopuolella
Näytemäärä 365 18 17 22 739
SSTP 14,8 9,23 220 26,3 6,49
SSTP = suurin suositeltu taustapitoisuus SSTP laskenta perustuu liian pieneen näytemäärään

  Takaisin