Pinta- ja pohjavedet

Pinta- ja pohjavesille on asetettu vesipuitedirektiivin mukaisia haitallisten aineiden ympäristönlaatunormeja, jotka tukevat vesien laadun luokittelua ja seurantaa. Laatunormin ylitys voi mm. muuttaa vesistön osan luokitteluun hyvästä tyydyttäväksi. Pintavesien ekologinen tila voidaan määritellä ojia suuremmille vesistön osille, puroille, jokireiteille tai järville. Noroon ja ojaan ei sovelleta esimerkiksi ympäristönlaatunormeja koskevia säännöksiä. On huomioitava, että näitä ympäristönlaatunormeja verrataan seurantapaikan pitoisuuksien vuosikeskiarvoihin, ei yksittäisen näytteenoton pitoisuuteen.

Pohjaveden arseenipitoisuudelle on annettu Suomessa vesienhoidon tavoitteisiin perustuva ympäristönlaatunormi (5 µg/l) (vesienhoitoasetuksen liite 7 A). Ympäristönlaatunormi on sitova arvo, jonka ylittäminen ei ole sallittua. Laatunormit toimivat ympäristölupapäätöksessä reunaehtoina hyväksyttävää kuormitusta määritettäessä. Niitä sovelletaan myös ympäristöluvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa.

Suomessa ei ole annettu kansallista pintavesien ympäristönlaatunormia arseenille. Arseeni on vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) mukaisessa pintavesimuodostumien suunnittelussa ns. paikallisesti merkittävä, vesiympäristölle haittaa aiheuttava aine. Se tulee huomioida pintavesien ekologisen tilan määrittelyssä tiedettyjen biologisten vaikutusten kautta.

Ruotsissa vesimuodostumien luokittelua varten on koottu tietoja haitallisiksi todettujen metallien ja arseenin taustapitoisuuksista eri osissa maata ja erilaisissa vesistöissä sekä sedimentissä. Ruotsin jokien, isompien purojen ja järvien vesien taustaa kuvaavat arseenipitoisuudet ovat < 0,7 µg/l. Ekotoksikologisten tietojen perusteella Ruotsissa on suositeltu käytettäväksi makeille pintavesille kynnysarvoa 5 µg As/l. Myös Kanadassa on valittu sama 5 µg/l kynnysarvoksi. Kynnysarvon ylittävien pitoisuuksien on arvioitu aiheuttavan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä haittaa kaikkein herkimmille eliöille.

Lisätietoa

Ruotsi

Naturvårdsverket. 2008. Förslag till gränsvärden för särskilda förorenade ämnen. Rapport 5799. ISBN 978-91-620-5799-2.pdf

Naturvårdsverket. 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. Bakgrunds rapport 1. Kemiska och fysikaliska parametrar. Rapport 4920.

Kanada

CCME faktalaatikko arseenille asetetuista ohjearvoista

CCME Canadian Environmental Quality Guidelines
 

  Takaisin