Selvitykset kiviainestuotannon ympäristövaikutuksista

Kiviainestuotannon ympäristövaikutuksia on selvitetty Suomen ympäristökeskuksen ja Infra ry:n hankkeessa Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa. Selvitys tehtiin vuonna 2010 voimaan tulleen, ns. Muraus-asetuksen (Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010) valmistelun tueksi. Siinä keskitytään kiviainesten tuotannon aikaisten päästöjen ja ympäristövaikutusten hallintaan.

Selvityksessä kalliokiviaineksen ottamisen merkittävimpänä haittana pidetään melu- ja pölypäästöjä. Niitä voidaan vähentää ensisijaisesti toimintojen oikealla sijoittelulla ja suunnittelulla sekä pölynsidonnalla veden avulla. Muita merkittäviksi koettuja haittoja ovat maisemahaitat ja liikenteen aiheuttamat haitat. Pohjavesi- ja vesistöhaitat arvioitiin melko vähäisiksi. Toisaalta toiminnan ympäristövaikutuksista on vain vähän pitkäaikaisia, yhdenmukaisia ja koottuja seurantatietoja.

Lisätietoa

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa. Suomen ympäristö 25/2010.

MURAUS-asetus. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 9.9.2010/800 (www.finlex.fi).

  Takaisin