Laboratorioanalyysit

Laboratorioiden, joissa geokemialliset näytteet analysoidaan

  • tulee mielellään olla akkreditoituja
  • käyttämien arseenianalyysimenetelmien tulisi olla akkreditoituja tai niiden tulisi perustua standardeihin.

Lisäksi analyysimenetelmien määritysrajojen on oltava riittävän alhaisia. Esimerkiksi maaperänäytteitä analysoitaessa analyysimenetelmän määritysraja arseenille on oltava pienempi kuin ns. PIMA-asetuksessa annettu kynnysarvo 5 mg As/kg (Valtioneuvoston asetus 214/2007).

 Kokonaispitoisuudet

 Liukoisuuden tutkiminen