Kaivettujen maa-ainesten hyödyntämiskelpoisuudesta

Ympäristöministeriö valmistelee viranomaisille opasta rakentamisessa syntyvien kaivettujen maa-ainesten luokittelusta jätteeksi ja hyödyntämiskelpoisuuden arvioinnista (tilanne 05/2014). Tämän rinnalla on aloitettu asetuksen valmistelu. Oppaassa käsitellään rakentamisessa syntyvien maa-ainesten käsittelykelpoisuuden arviointia ja hyödyntämismahdollisuuksia erilaisissa kohteissa sekä yleisellä tasolla maa-ainesten kaatopaikkakäsittelyn edellytyksiä. Siinä ei käsitellä maa-aineslain (555/1981, MAL) mukaisessa menettelyssä otettujen maa-ainesten käyttöä tai kaivannaisjätteitä. Opas on tarkoitus julkaista muistiona, jota päivitetään tarvittaessa.

Maa-ainesten sisältämät haitalliset aineet, kuten arseeni, vaikuttavat niiden käsittelykelpoisuuteen ja hyödyntämiseen. Kaivetun maa-aineksen ympäristökelpoisuuden arviointiperusteita ei ole toistaiseksi määritelty. Ympäristöministeriön opasluonnoksen (20.3.2014) mukaan kaivetun maa-aineksen hyödyntämisen ja sijoituksen arviointiperusteina voidaan tästä syystä toistaiseksi käyttää ns. PIMA-asetuksessa (214/2007) annettuja haitta-aineiden kynnys- ja ohjearvoja sekä käyttö- tai sijoituspaikan alueellisia taustapitoisuuksia. Arviointiperusteita on tarkoitus täsmentää valmisteilla olevassa asetuksessa.

Linkki opasluonnokseen.