Kaavoitus, luvat ja määräykset

Arseenialueilla haittojen muodostumista voidaan estää sekä maankäytön ohjauksen ja rajoitusten avulla että teknisillä keinoilla. Eri aluetasojen kaavat määräyksineen sekä maa-aines- ja ympäristöluvat lupamääräyksineen ovat tärkeitä hallinnollisen ohjauksen välineitä.

ASROCKS-hankkeessa selvitettiin sähköisten asiakirjojen avulla (2012), miten arseeni on otettu huomioon tutkimusalueen maa-aineslain tai ympäristönsuojelulain mukaisissa luvissa tai YVA-menettelyissä (KATSO TIETOLAATIKKO 3). Kun kiviaineksen louhinnan- ja kaivuun pinta-ala ylittää 25 hehtaaria tai 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa, edellytetään YVA-menettelyä. Selvitystä tarkennettiin edelleen lähettämällä kysely (2014) niiden kuntien viranhaltijoille, joiden toimialueella sijaitsi jokin 21 ASROCKS-tutkimuskohteesta. Vaikka vastauksia ei saatu kaikista kunnista, ilmeni, että viranomaiset ovat selvästi valpastuneet arseenin mahdollisille päästöille ja haitta-vaikutuksille.

 
info

ASROCKS tietolaatikko 3

ASROCKS-hankkeessa selvitettyä: Miten arseeni on otettu huomioon luvissa ja kaavoissa?

Luvat ja YVA-menettelyt 2012

Jo vuonna 2012 oli muutamissa Pirkanmaan kunnissa edellytetty ympäristöluvan yhteydessä selvitystä kallioalueen sisältämästä arseenista ja arseenin ottamista mukaan ympäristön vesien tarkkailuun. Kanta-Hämeen alueella ei ollut ainakaan maa-ainesluvissa huomioitu arseenia. Kallionlouhintahankkeessa oli selvitetty lähialueen kaivojen arseenipitoisuuksia. Luvista oli tyypillisesti tehty valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa niitä oli edelleen useita käsittelyssä.

Muutamaa Pirkanmaan kiviainestenottoon ja ylijäämälouheen käsittelyyn liittyvää lupahakemusta on edeltänyt YVA-menettely. Näissä on selvitetty perusteellisemmin myös arseeniriskiä. YVA-selostuksissa suositellaan tyypillisesti, että muualta tuotavan ylijäämälouheen asbestimineraali- ja arseenipitoisuudet arvioidaan vielä tarkemmin ja että esitetään tarvittavat toimenpiteet haitallisen kiviaineksen käsittelylle. On myös suositeltu arseenipitoisuuksien tarkkailua pintavesistä louhinnan edetessä, vaikka arseenipitoisuudet tuotantoalueen kalliossa oli alkututkimuksissa todettu alhaisiksi. Tarkkailusta esitetään, että arseenipitoisuus tutkittaisiin ainakin liukoisena, mieluiten myös kokonaispitoisuutena.

Arseenin tutkiminen ennen toiminnan aloitusta

Vain muutamat kunnat ovat edellyttäneet arseenin tutkimista jo ennen toiminnan aloittamista. Yhdessä tapauksessa toiminnanharjoittaja on teettänyt oma-aloitteisesti arseenitutkimuksia ja toimittanut ne viranomaiselle. Kohdetutkimusten raportointi on ollut selvästi puutteellista mm. näytteenoton kuvauksessa ja edustavuuden arvioinnissa.

Arseenia on tutkittu pääosin murskeista tai sorasta. Yksi kunta on edellyttänyt kivinäytteiden tutkimista ja kivilajin seurantaa louhinnan edetessä. Tähän menettelyyn muiden kuntien viranomaiset ja toiminnanharjoittajat toivoivat tarkempaa ohjeistusta. Lähtötilan selvityksenä on voitu vaatia myös arseenipitoisuuden mittausta lähialueen kaivoista ja pohjavesiputkesta.

Tampereen kaupungin alueella on haettu vesilain edellyttämää lupaa vesialueen täyttämiseen mm. tunnelityömaan ylijäämälouheella. Tässä yhteydessä on selvitetty myös arseenista aiheutuvia mahdollisia haittoja. Täytössä käytettävässä louheessa ei ole todettu ympäristövaikutusten kannalta merkittäviä arseenipitoisuuksia.

Tarkkailu ja seuranta

Uusimmissa luvissa on paikoin edellytetty arseenin tarkkailua erityisesti pintavesissä (laskeutusallas ja purkupaikka). Vain parissa paikassa on vaadittu arseenin tarkkailua myös pohjavedestä, ja näissä on ollut tarkkailuputki valmiiksi asennettuna. Tarkkailumääräys on voitu esittää muodossa ”alueelta johdettavista vesistä on otettava näytteitä valvontaviranomaisen määräyksestä” eli näytteitä voidaan määrätä otettavaksi tarvittaessa. On myös korostettu, että valvontaviranomainen voi tulosten perusteella tarkistaa tarkkailuohjelmaa ja että näytteenottotiheyttä voidaan tarvittaessa harventaa, jos tulokset eivät osoita merkittävää kuormitusta.

Tiukemmat tarkkailu- ja seurantavelvoitteet ovat olleet monessa kunnassa käytössä vain lyhyen aikaa, joten tuloksia ei ole vielä toimitettu. Ne tulokset, jotka on toimitettu, eivät ole olleet vastaajien mielestä huolestuttavia.

Kaavat ja rakennusjärjestykset

www.ymparisto.fi > Asiointi ja luvat > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet >

  • Rudus Oy:n Lempäälän Sääksjärven kiviainestenotto ja kiviainesjätteen käsittely, Lempäälä
  • NCC Roads Oy Myllypuron kiviaineksenotto ja murskaus, kiinteä asfalttiasema sekä kivi- ja asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely, Nokia
  • Rudus Oy:n kiviaineksen, betonin ja asfaltin kierrätysalueet Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvellä

Tampere, Santalahdenpuiston laajentaminen Näsijärven vesialuetta täyttämällä

Parissa kunnassa selvitetään arseenipitoisuuksia asemakaavoja varten ja yhdessä myös yleiskaavoitusta varten. Kunnan rakennusjärjestyksissä on voitu tiedottaa arseenialueista, mutta yksittäisiin rakennuslupiin ei ole yleisesti sisällytetty arseenia koskevia määräyksiä.