Yleistä vertailuarvojen käytöstä

Arvio mahdollisten haittojen eli riskien merkittävyydestä ja toimenpidetarpeista perustuu yleensä erilaisiin vertailuarvoihin. Tällaisia ovat mm. säädöksiin perustuvat viitearvot, kuten maaperän pilaantuneisuuden arviointiin tarkoitetut kynnys- ja ohjearvot, vesienhoidon suunnittelussa käytettävät ympäristönlaatunormit ja talousveden laatuvaatimukset. Arvioinnissa voidaan käyttää myös muita luotettavaan tieteelliseen arvioon perustuvia viitearvoja, jotka kuvaavat haitatonta tai haitalliseksi arvioitua ympäristöpitoisuutta tai altistumista.

Vertailuarvoja ei tule kuitenkaan soveltaa liian suoraviivaisesti, vaan niiden käytössä on otettava huomioon mm. kohdetutkimusten edustavuus ja arvojen perusteet. Esimerkiksi suuretkaan arseenipitoisuudet yksittäisissä näytteissä eivät välttämättä merkitse suurta riskiä, koska kokonaisriskin muodostumiseen vaikuttavat myös arseenin kokonaismäärät alueella, arseenin liukeneminen ja kulkeutuminen sekä mahdolliset altistusreitit.

  Takaisin