Maarakentaminen ja arseeni

Maarakentamisen kohdealueiden kallioperä voi koostua useista eri kivilajeista, ja alueilla on rakennusvaiheessa enemmän erilaisia toimintoja kuin kiviainesten tuotantoalueilla. Lisäksi rakentamisella on usein tarkoitus muuttaa alueen maankäyttöä ja työmaan toiminnot ovat kestoltaan lyhyempiä kuin kiviainesten ottoalueilla.

Rakentamiskohteilla on erityisen tärkeää arvioida sitä, voiko maaperässä olevasta arseenista aiheutua terveyshaittaa alueen tulevassa maankäytössä. Tämä koskee erityisesti asuinalueita ja lasten leikkipaikkoja ja niiden peittämättömäksi jääviä pintamaita. Tämän lisäksi voi olla tarpeen arvioida arseenin liukenemista ympäristöön pitkän ajan kuluessa arseenia sisältävästä kiviaineksesta tehdyistä rakenteista. Rakenteiden kosketus emäksisiin materiaaleihin voi lisätä arseenin liikkuvuutta. Arseenin kertyminen humukseen, sieniin, ravintokasveihin ja eliöihin on todettu sen sijaan pääosin vähäiseksi, eikä sen erilliseen arviointiin rakennuskohteissa yleensä ole tarvetta.

 
info

ASROCKS tietolaatikko 15

ASROCKS-hankkeessa havaittiin arseenin liukoisuuden lisääntyvän murskeista, kun testissä käytettiin liuosta, jonka pH oli alle 4 tai yli 9. Rakenteissa käytetyt kierrätysmateriaalit, kuten betonimurske ja energiantuotannon tuhka, voivat nostaa huomattavasti maaveden pH-arvoa. Tämä todettiin ASROCKS-hankkeessa tärkeäksi lisätutkimusten aiheeksi.