Tutkimusten hyödyt ja tarve suunnittelu- ja toimintavaiheessa

Kattavat ja luotettavat selvitykset arseenin esiintymisestä jo suunnitteluvaiheessa ovat hyödyllisiä monesta syystä. Siksi niiden laatuun ja selkeään tulosten raportointiin kannattaa kiinnittää huomiota.

Hyöty kohdetutkimuksista
  • Tuotteiden laatu ja ympäristökelpoisuus varmistuvat.
  • Viranomaisyhteistyö sujuu.
  • Asemakaavalle asetetut vaatimukset toteutuvat.
  • Ympäristönsuojelulain tarkoittama toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus tulee täytetyksi.
  • Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupien ehdot ovat perusteltuja ja kohtuullisia (Esimerkiksi ennen toimintaa tutkittu vesien laatu ohjaa toiminnanaikaisen vesistötarkkailun kohdentamista).
  • Lupien käsittely on joutuisampaa.
  • Suhteet naapureihin ja muihin sidosryhmiin pysyvät toimivina. (Esimerkiksi vesien arseenipitoisuuksien tutkiminen erityisesti kaivovesistä jo ennen toiminnan aloittamista on havaittu hyödylliseksi sekä toiminnanharjoittajan että kaivonomistajan etua ajatellen).

Kiviainesten ottoalueilla tehtävien ympäristötutkimusten laajuutta ja sisältöä ohjaa se, missä vaiheessa ja mihin tarkoitukseen tutkimuksia tehdään (kuva 11). Suunnitteluvaiheessa voidaan tukeutua yksinomaan jo olemassa olevaan, luotettavaan tietoon kallioperästä ja ympäristöstä. Toiminnan aikana vaaditaan yleisesti ympäristön tarkkailua. Tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä ja toimenpiderajan määrittelystä vastaa ympäristölupaviranomainen. Ympäristövaikutusten tarkennettua arviointia tarvitaan, jos arseenipitoisuudet ylittävät asetetut toimenpiderajat. Ympäristökuormituksen ja -riskien merkittävyyttä voidaan arvioida erilaisten viitearvojen, kuten eliövaikutuksia ilmaisevien vaikuttavien pitoisuuksien, avulla (ks. osiot 5 ja 6).

Ympäristötutkimukset kalliokiviainesten ottoalueilla suunnitteluvaiheessa ja toiminnan aikana sekä tutkimustulosten vertailu SSTP-pitoisuuksiin ja toimenpiderajoihin.

Kuva 11. Ympäristötutkimukset kalliokiviainesten ottoalueilla suunnitteluvaiheessa ja toiminnan aikana sekä tutkimustulosten vertailu SSTP-pitoisuuksiin ja toimenpiderajoihin. SSTP = suurin suositeltu taustapitoisuus. Ei ”As-kivilaji” tarkoittaa sellaista kiviesiintymää tai kallioperää, joka suurella todennäköisyydellä ei merkittävässä määrin sisällä arseenia.

Suunnitteluvaiheen kiviainestutkimukset Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan varmuus kiviaineksen arseenipitoisuudesta saadaan heidän toiminta-alueellaan kivinäytteitä tutkimalla. Mikäli havaittu arseenipitoisuus hankealueen kallioperässä on samansuuruinen tai pienempi kuin Geologian tutkimuskeskuksen Pirkanmaan arseenialueen maaperälle (moreeni) suosittelema suurin sallittu taustapitoisuusarvo 26 mg/kg, kiviaineksen käyttöä ei ole tarpeen arseenipitoisuutensa vuoksi rajoittaa.

Mikäli havaittu arseenipitoisuus maa- tai kallioperässä ylittää tämän taustapitoisuuden, yleensä varmistetaan ensin mittaustulosten edustavuus ja toteutetaan lisäselvityksiä tarpeen mukaan. On myös hyödyllistä ottaa yhteyttä paikallisen ELY-keskuksen ympäristöviranomaiseen. Jos tutkimustulokset edelleen viittaavat viranomaisen asettamaa toimenpiderajaa suurempiin arseenipitoisuuksiin, toimintavaihtoehdot punnitaan riskiperusteisesti ja kestävän riskinhallinnan periaatteita noudattaen.

 Uuden tuotantoalueen suunnittelu

 Toiminnan jatkaminen