Toiminnanharjoittajan vastuut ja velvollisuudet

Toiminnanharjoittajan on tunnettava toimintansa ympäristövaikutukset, ympäristöriskit ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuudet. Jos ympäristö pilaantuu, tietämättömyys yllätyksellisistäkin ympäristöseurauksista ei vapauta toiminnanharjoittajaa ennallistamis- ja korvausvastuusta.

Ympäristönsuojelulaissa on lukuisia erityissäännöksiä velvoitteiden muodostumisesta. Toiminnan- harjoittajan on esimerkiksi ilmoitettava välittömästi mm. ELY-keskukselle vesistön merkittävästä pilaantumisesta ja luontovahingosta tai niiden välittömästä uhasta. Terveysuhasta esim. talousveden pilaantumisesta on ilmoitettava myös terveydensuojeluviranomaisille.

Käytännössä viranomainen määrittelee myöntämässään luvassa toimenpiderajat, joiden ylittyessä toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin päästöjen sekä haitallisten ympäristö- ja/tai vaikutusten rajoittamiseksi tai eliminoimiseksi.

Luvanvaraisen toimintansa loputtua toiminnanharjoittaja vastaa edelleen tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja alueen tarkkailusta.

  Takaisin