Arseeni kaavamääräyksissä, esimerkkejä

Tampere, osayleiskaava

  • Sisaruspohjan osayleiskaavan selvityksessä mainitaan, että maastollisten olojen vuoksi osa talouksista jää oman vesihuollon varaan ja näillä alueilla tulee ottaa huomioon arseeni- ja fluoridiriski. Kaavaluonnoksen yleismääräyksissä todetaan, että mainitut rakennusten yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvät kysymykset on ratkaistava Tampereen kaupunginvaltuuston 18.12.2006 hyväksymien ympäristönsuojelumääräysten ja 6.9.2000 hyväksymän rakennusjärjestyksen mukaisesti. Tässä rakennusjärjestyksessä määrätään, että sen liitekartoissa 4 ja 5 esitetyillä arseeni- ja fluoridihaitta-alueilla rakennuspaikan vesihuolto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle.

Nokia, osayleiskaava

  • Harjuniityn vahvistetun osayleiskaavan määräyksissä arseenin osalta todetaan: ”Alueen maaperän luontaisesti kohonnut arseenipitoisuus tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja maamassojen käsittelyssä. Tarvittaessa tulee asemakaavoituksen tai alueen muun rakentamisen yhteydessä selvittää maaperän arseenipitoisuus ja laatia arseenipitoisten maa- ja kiviaineksen sijoitus- ja seurantasuunnitelma.”
  • Lisäksi kaavassa määrätään, että ”Asemakaavoituksen yhteydessä on varmistettava alueen hulevesikäsittelyn toimivuus siten, ettei ympäristöhaittoja synny”.

Pirkkala, asemakaava

  • Koiviston (etelä-osa) asemakaavan yleismääräys: ”Arseenin käsittelystä alueella on laadittu erillinen selvitys, jonka ohjeistusta tulee alueen rakentamisessa noudattaa viranomaisen hyväksymällä tavalla.”

  Takaisin