Meluilmoitusmenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Useissa Tampereen seudun kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ilmoitusta vaaditaan ainakin seuraavissa tapauksissa:

1. Tilapäinen murskaamo
2. Louhintatyö, johon kuuluu porausta, räjäytystä sekä louheen lastausta ja ajoa, sekä paalutus ja hydraulisen iskuvasaran käyttö, jos
 
  • toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00−18.00
  • louhintapäiviä on yli 25
  • paalutustyötä tehdään tai hydraulista iskuvasaraa käytetään siten, että työpäiviä on yli 10.

Ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen yhteydessä voidaan toiminnanharjoittajaa edellyttää varmistamaan, että pölyn kulkeutuminen ympäristöön estetään tehokkaasti. Lisäksi toiminnanharjoittajaa voidaan edellyttää käsittelemään hulevedet ko. alueella. Tämä on erityisen tärkeää, jos murskattavan kallion tiedetään suurella varmuudella sisältävän epätavallisen paljon arseenia.

Lempäälässä on annettu vastaavissa päätöksissä mm. seuraavia määräyksiä:

  • ”Maanrakennustyömaalta ei saa laskea suoraan vesistöön tai ojaan runsaasti kiintoainetta tai lietettä tai haitallisia aineita (esim. arseenia) sisältäviä hule- tai kuivatusvesiä. Hule- ja kuivatusvedet on käsiteltävä alueella niin, etteivät ne aiheuta haittaa alueen ulkopuolelle.”
  • ”Alueelta ei saa viedä kaivettuja maa-aineksia/louhetta/mursketta kiinteistön ulkopuolelle, ellei maa-aineksen/louheen/murskeen arseenipitoisuutta ole tutkittu ja varmistettu, että materiaali on haitatonta.”

  Takaisin