Velvoitetarkkailu

Luvan noudattamisen valvonta perustuu sekä viranomaisvalvontaan että toiminnanharjoittajan itsensä suorittamaan tarkkailuun. Luvansaajan on seurattava toimintansa vaikutuksia ja raportoitava näistä tuloksista toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja esittää hakemuksessaan toiminnan ja päästöjen tarkkailun järjestämiseksi tarkkailusuunnitelman, joka vahvistetaan päätöksessä ja jota täydennetään tarvittavilla lisämääräyksillä. Pääsääntöisesti tarkkailumääräykset annetaan lupapäätöksessä. Toiminnanharjoittaja voidaan myös velvoittaa esittämään päästöjen vaikutuksista erillinen tarkkailusuunnitelma.

Tarkkailun toteutustavan kuvauksessa tulee esittää:

  • mittaus- ja näytepisteiden lukumäärä ja sijainti
  • mittaus- ja näytteenottotiheys
  • tehtävät mittaukset ja analyysit sekä käytettävät menetelmät
  • suunnitelma siitä, miten, kenelle ja milloin tuloksista raportoidaan
  • ympäristöstä mitattavan arseenipitoisuuden toimenpiderajat
  • toimenpiteet rajojen ylittyessä.

Ympäristölupa tai maa-aineslupa velvoittaa yhä useammin myös kiviainesalan toiminnanharjoittajaa tarkkailemaan tuotantoalueella muodostuvia valuma- ja suotovesiä sekä niiden vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Huomiota kiinnitetään usein erityisesti toiminta-alueilta ympäristöön johdettaviin vesiin ja näytteitä otetaan mahdollisista tasaus- ja selkeytysaltaista sekä purkuojista. Nämä ovat tärkeitä seurantapisteitä myös tarkkailtaessa arseenikuormitusta pintavesiin.

ASROCKS-tutkimusalueen uusissa ympäristöluvissa on jonkin verran edellytetty arseenin tarkkailua vesistä. Esimerkiksi Ylöjärvellä tarkkaillaan louhosalueelta putken kautta johdettavia pintavesiä ja purkupaikan ojavettä. Arseenipitoisuudet ovat olleet taustapitoisuutta suurempia louhosalueella ja purkupisteessä ja kaiken kaikkiaan huomattavasti korkeampia kuin ASROCKS-hankkeen kohteissa mitatut pitoisuudet.

Seuraavat yleiset suositukset soveltuvat hyvin myös pintavesistä tarkkailtavalle arseenille:

  • Pintavesien laatua tulisi tutkia jo ennen toiminnan aloittamista vesistöjen luontaisten ominaisuuksien ja arseenin taustapitoisuuksien selvittämiseksi.
  • Tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon luonnollinen ja mahdollinen muista toiminnoista aiheutuva kuormitus valuma-alueelta ja niiden vaihtelut vuodenaikojen ja sääolosuhteiden (mm. lumen sulaminen ja sadanta) mukaan.
  • Pintavesien tarkkailusuunnitelmissa esitettävät toimenpidearvot ja muut vertailuarvot on valittava tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi talousveden laadulle asetetut raja-arvot eivät sovellu pintavesipitoisuuksien vertailuarvoiksi, mikäli pintavettä ei käytetä talousvesilähteenä.

Lisätietoa suositeltavista vesitutkimuksista.

Lisätietoa arseenipitoisuuksien viitearvoista pintavesille.

  Takaisin