Kiviainestuotteiden ympäristökelpoisuudesta

Rakennustuoteasetukseen perustuva kiviainestuotteiden CE-merkintä sisältää tietoja sekä tuotteiden teknisestä kelpoisuudesta että mahdollisista vaarallisista aineista. Tällä hetkellä ei ole vielä yhtenäisiä eurooppalaisia menettelytapoja rakennustuotteiden vaarallisten aineiden pitoisuuden tai liukoisuuden osoittamiseen. Periaatteena tulee kuitenkin olemaan se, että kaikkien niiden rakennustuotteiden, jotka voivat aiheuttaa päästöjä maaperään tai pinta- ja pohjaveteen, kokonaispitoisuus ja mahdollisesti myös liukoisuus on testattava osana CE-merkintään liittyvää prosessia. Näin ollen myös kiviainesten pitoisuuksia ja liukoisuuksia joudutaan mahdollisesti tulevaisuudessa testaamaan. Raja-arvot vaarallisten aineiden pitoisuuksille ja/tai liukoisuuksille määritellään kansallisesti.

Rakennustuotteiden liukoisuuden määrittämiseksi on kehitetty kaksi eurooppalaista uutta testausstandardiluonnosta, joista toinen on hyvin lähellä ASROCKS-hankkeessa käytettyä läpivirtaustestiä (CEN/TS 14405).

Kansallisten raja-arvojen puuttuessa on tyydyttävä tapauskohtaiseen arviointiin tuotteiden ympäristökelpoisuuden määrittelyssä, jos niissä todetaan keskimääräistä suurempia arseenin kokonaispitoisuuksia. Tällöin yleiset toimintavaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Ensisijaisesti tuotteet varastoidaan tai sijoitetaan lopullisesti samassa kohteessa tai tunnetulla arseenialueella, jossa poikkeavat pitoisuudet on havaittu. Jos on merkittäväksi tunnistettuja kulkeutumis- ja altistumisreittejä
    • tehdään tarvittavat käytännön toimet kulkeutumisen ja altistumisen ehkäisemiseksi (hule- ja suotovesien sekä pölyämisen hallinta)
    • tarkkaillaan tarvittaessa kuormitusta ja seurataan vaikutuksia lähiympäristössä
       
  • Jos tuotteet siirretään käytettäväksi tunnetun arseenialueen ulkopuolelle, varmennetaan kiviaineksen kelpoisuus tuotteeksi kyseiseen tarkoitukseen.