Kokonaispitoisuudet

Kallioperänäytteiden ja kiviainestuotteiden kemiallinen analysointi antaa viitteitä arseenin esiintymisestä kohteessa. Arseenin kokonaispitoisuustietoa tarvitaan mm. arvioitaessa ympäristöön päätyvän arseenin kokonaismäärää eri leviämisreiteillä. Myös analyysitulosten vertailussa käytettävät viitearvot perustuvat useimmiten kokonaispitoisuuksiin.

Kuningasvesiliukoinen arseenipitoisuus alle 2 mm:n raekokolajitteeseen murskatuissa kivinäytteissä, hienoainesta sisältävissä tuotteissa ja sepelissä

Kuva 12. Kuningasvesiliukoinen arseenipitoisuus alle 2 mm:n raekokolajitteeseen murskatuissa kivinäytteissä, hienoainesta sisältävissä tuotteissa ja sepelissä. Sepeli ei sisällä kaikkein hienojakoisinta (alle 3 tai 4 mm) kivituotetta. Perustuu ASROCKS-hankkeen näytteistä tehtyihin analyyseihin. Yksi Nokian kiviaineksen tuotantoalueelta otettu, poikkeuksellisen paljon arseenia sisältävän sulkeuman kivinäyte on jätetty pois kuvaajasta.

Kallioperänäytteiden, kiviainesnäytteiden ja maaperänäytteiden kokonaispitoisuudet voidaan määrittää laboratoriossa esimerkiksi XRF-tekniikalla. ASROCKS-hankkeessa ICP-MS-laitteella mitatut kivi- ja tuotenäytteiden kuningasvesiliukoiset pitoisuudet (aqua regia-uutto) olivat lähellä XRF-laitteella laboratoriossa määritettyjä kokonaispitoisuuksia. Kiinteiden näytteiden liuotusta (esim. kuningasveteen) edellyttävien analyysien määritysrajat ovat alhaisempia kuin XRF-tekniikalla tehtyjen analyysien määritysrajat. Lisäksi analyysitulosten vertailussa usein käytetyt pilaantuneiden maiden kynnys- ja ohjearvot perustuvat kuningasvesiliukoisiin pitoisuuksiin. Tämän vuoksi ASROCKS-hankkeessa päädyttiin tarkastelemaan pääosin kuningasvesiliukoisia arseenipitoisuuksia.

Analyysejä varten kivinäytteet ja tuotenäytteet hienomurskataan (> 70 %, < 2 mm) ja liuotetaan kuningasveteen. Poraussoija- ja jauhetut kivinäytteet seulotaan tarvittaessa < 2 mm:n raesuuruuteen ja näistä analysoidaan kuningasvesiliukoiset pitoisuudet akkreditoitujen menetelmien mukaisesti. Maaperänäytteet ja mineraaliset purosedimenttinäytteet kuivataan ja seulotaan laboratoriossa ja kuningasvesiliukoiset arseenipitoisuudet määritetään < 2 mm:n raesuuruudesta akkreditoitujen menetelmien mukaisesti.

Humusnäytteet ja orgaaniset sedimenttinäytteet uutetaan väkevällä typpihapolla mikroaaltouunissa.

Vesinäytteistä määritetään joko liukoiset tai kokonaisarseenipitoisuudet ICP-MS-tekniikalla.

  Takaisin