Pohjaveden suojelutoimet

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta ei saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Pohjaveden pilaamiskielto on yleiskielto, jota ei ole mahdollista lupamääräyksillä lieventää. Kielto kattaa vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja sen kannalta tärkeät pohjavesialueet. Toisen kiinteistöllä olevaa pohjavettä ei myöskään saa pilata tai sen laatua vaarantaa.

Jos naapurustossa on talousvesikaivoja tai luokiteltuja pohjavesialueita, valvontaviranomaiset katsovat yleensä tarpeelliseksi selvittää haitallisten aineiden kulkeutumista ja mahdollisia haittoja pohjaveden laadulle. Lupaa harkittaessa ja lupamääräyksiä asetettaessa pitää ottaa huomioon pohjavesimuodostuman kaikki muukin kuormitus sekä mahdollinen kaukokulkeutuma, vesikemialliset olosuhteet ja sää- sekä vuodenaikavaihtelut vesimuodostumassa. Tämän vuoksi aina tunnettujen arseenialueiden kiviainestuotannon lupaa haettaessa tulee selvittää naapuruston kaivot ja lähialueen luokitellut pohjavesialueet.

Lisätietoa

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 23.11.2006/1022, muutos 20.5.2009/342 http://www.finlex.fi/

YM 2012. Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen – Kuvaus hyvistä menettelytavoista. Tekijät: Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson, Jaakko Mannio, Jukka Mehtonen, Taina Nystén, Marja Ruoppa, Pirjo Sainio, Katri Siimes, Kimmo Silvo, Sirkku Tuominen, Matti Verta, Kari-Matti Vuori ja Lauri Äystö. Ympäristöministeriön raportteja 15/2012. ISBN 978-952-11-4053-2 (PDF). ISSN 1796-170X (verkkojakelu palvelussa http://www.ym.fi).

Lisätietoa suositeltavista pohjavesitutkimuksista.

Lisätietoa arseenipitoisuuksien viitearvoista pohjavesille.

  Takaisin