Maa-aineslain mukaiset velvoitteet

Maa-ainesten kestävä käyttö -opas (YM 2009) toimii yleisenä ohjeena maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä. Oppaan osassa 4 annetaan yksityiskohtaiset ohjeet ottamisen suunnittelusta ja toteutuksesta. Puutteelliset ja täydentämistä edellyttäneet ottamissuunnitelmat ovat olleet keskeinen syy lupapäätösten viivästymiselle. Arseenin esiintyminen on tästäkin syystä syytä ottaa huomioon jo ottamissuunnitelmassa.

Lisätietoa

Maa-ainesten kestävä käyttö – Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten. YM 2009

Maa-aineslain toimivuuden arviointi. Suomen Ympäristö 12/2013.

 Suojaetäisyydet

 Kaivannaisjätteet